Finał 28. Festiwalu Blues nad Bobrem

Kategoria
koncert
Termin
20 lipiec 2019 16:00 - 22:00
Miejsce
stadion ul. Rajska

Finał 28. Festiwalu Blues nad Bobrem - koncert z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej, m.in. zespół Cree i Sebastian Riedel, Natalia Sikora.

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

„Blues nad Bobrem”

 

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 1. Poprzez zapis „służby porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym pracowników ochrony Impel Safety do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie; członkowie służb porządkowych i informacyjnych w celu identyfikacji są jednakowo umundurowani i oznakowani.
 2. Poprzez kierownika ds. bezpieczeństwa: została wyznaczona z firmy Impel Safety.
 3. Poprzez zapis „teren imprezy”: wydzielony i oznaczony terenie Stadionu MOSiR przy ulicy Rajskiej w Bolesławcu.
 4. Poprzez zapis „uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.
 5. Organizator – Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.
 6. Termin: 20 lipca 2019r. od godziny 19.00 do godziny 23.00.

 

 • § 1
 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą  przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba  przebywająca na tym terenie        w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie
  i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest impreza.
 3. Wszystkie osoby – uczestnicy imprezy, które znajdują się na terenie imprezy                                      zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony, służb medycznych i pracowników Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku
 • § 2

Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.

 

 • § 3
 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

-  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- materiałów pożarowo niebezpiecznych,

- środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

 1. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.
 2. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.
 3. Organizator imprezy może podjąć odpowiednie działania informujące jednostki porządkowe                  w stosunku do osób:
 • znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
  psychotropowych lub innych podobnie działających,
 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
  wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,
  środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
  zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
 1. Do zadań służb porządkowych w trakcie imprezy m.in. należy podejmowanie działań zmierzających do utrzymania ładu i porządku w chronionej strefie podczas imprezy w granicach posiadanych uprawnień.
 2. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych.

Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 1. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby
  dorosłej i  na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 • § 4
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek
       podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
 • służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone,
 • powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi

oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych,

 • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 1. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi —  uprawniony jest               do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń 
  rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób      przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony
  dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 3. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
  • scena wraz z zapleczem techniczno—socjalnym (dla wykonawców i obsługi),
   niedostępne dla publiczności,
  • widownia – miejsca stojące na placu/terenie dostępne dla widzów.
 1. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez::
 • pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie
  podręcznego sprzętu gaśniczego  oraz znają zasady postępowania na wypadek  pożaru,
 • służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu
  alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania  imprezy
 2. Z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa,
   itp. bez wcześniejszego  uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu
   do żadnej szczególnej rekompensaty.
 • § 5
 1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym
  miejscu, uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:
 • sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie masowej,
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w art. 14 ust. 2, z zastrzeżeniem, że przeglądania odzieży i bagażu dokonuje osoba tej samej płci co osoba kontrolowana,
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny                               lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku nie wykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia imprezy,
 • pracownik służby porządkowej może wezwać osobę nie mającą uprawnień do przebywania na terenie imprezy albo zakłócającej porządek do odpuszczenia miejsca zabezpieczanego informując ją o przyczynie tego polecenia. Przed przystąpieniem do czynności o której mowa służby porządkowej jest zobowiązany użyć zwrotu „służba porządkowa” oraz podać swoje imię i nazwisko,
 • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych 
  technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie                                    lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach
  określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
  (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających                                    bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 • § 6
 1. Za zachowanie Uczestników na i poza terenem imprezy masowej nie ponoszą odpowiedzialności organizatorzy. Oznacza to, że każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną                      za własne zachowanie.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku                       do Uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio                         i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
 • § 7
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
 • w siedzibie organizatora
 • na stronie internetowej organizatora.

 

 • § 8

 

 

 1. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).
 2. Klauzula informacyjna:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu ul. Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, reprezentowanej przez Dyrektor BOK – MCC

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem:

e-mail: sekretariat

@bok.boleslawiec.pl

pisemnie: na adres siedziby Administratora.

III.   PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu:

-      realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa – art.11 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – 30 dni.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

-      dostępu do treści swoich danych osobowych,

-      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

-      usunięcia swoich danych osobowych,

-      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-      przenoszenia swoich danych osobowych,

-      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.  PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek udziału w imprezie masowej. Pani/Pana dane pozyskane będą przez rejestrację obrazu w obszarze przestrzeni publicznej.

Wejście w strefę rejestracji obrazu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 • § 9

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej.

  

 
 

Terminy

 • 20 lipiec 2019 16:00 - 22:00

Wspierane przez iCagenda